Naši proizvodi su
potpuno ekološki i ispitani
na institutu Siniša Stanković

sa najvišom ocenom
o kvalitetu.



Potpuno jednostavni za primenu.

Pročitaj više



Naši proizvodi su potpuno ekološki i po HACCP standardima.

Program za suzbijanje larvi i odraslih formi muva

Uvodne napomene
Kada govorimo o muvama prvenstveno mislimo na kućnu muvu (Musca domestica), jer je najrasprostranjenija muva I čini 95 % populacije muva , vrlo značajna je I Štalska muva (Stomoxyscalcitrans) sa zastupljenosti oko 6%.



Muve se u širem smislu dele u dve grupe:
1.Muve koje bodu I sišu krv
2.Muve koje ne bodu I ne sišu krv
Za suzbijanje I uništavanje muva neophodno je njihovo dobro poznavanje u toksikološkom, biološkom, ekološkom I epidemiološkom pogledu.
Ekološke karakteristike
Optimalna temperature za razvoj I aktivnost domaće muve je od 25% do 30%, ispod 10% nastupa hibernacija. Lete brzinom od 6-8km/h niz vetar. Radijus kretanja im je od zone boravka 100-500 m, pri visokoj brojnosti do 5 km.
Biološke karakteristike
Hrane se 2-3 puta dnevno . Ženka 6-7 puta godišnje polaže jaja, koja su duguljastog oblika , veličine 1mm u grupama od 120-150 komada u organski material koji se raspada. Tri puta se presvlače I prelaze u lutku, tamno smeđe boje .Brzina razvoja I rasta larve zavisi najviše od toplote . Kod povoljne temperature  razvoj traje oko 4 dana, a pri hladnom vremenu I do 7 nedelja. U našem podneblju kućna muva ima 6 - 10 generacija u sezoni. Životni vek je oko 2-4 nedelje . Mali broj preživi kao odrasla muva , dok većina larvi I lutki preživljava u đubrištu.

Zdravstveni značaj muva
Zdravstveni značaj muva usko je vezan za njihov način ishrane I života . Zadržavaju se na organskom materijalu u raspadanju I izmetu. Zahvaljujući svojoj mobilnosti lako mogu preneti patogene mikroorganizme , najčešće uzročnike crevnih bolesti ,I zato su značajne kao mehanički vektor prenosa crevnih zaraznih bolesti. Veoma značajan prenos je I preko digestivnog trakta, gde su uzročnici bolesti zaštićeni od isušenja I propadanja, muve ih šire izmetom ili povraćanjem. Uloga muva u prenosu crevnih zaraznih bolesti najviše zavisi od pravilne I higijenske dispozicije smeća. S obzirom da je muva prenosilac velikog broja uzročnika oboljenja, zajedno sa pacovima I bubašvabama ubraja se u vrste od najvećeg značaja za zdravlje ljudi I širenje epidemija u humanoj populaciji: trbušnog tifusa , paratifusa, tuberkuloze, lepre I drugih bolesti.
Higijensko tehničke mere
Na osnovu ponašanja muva na staništu u odnosu na ekološke faktore , izvor hrane I disperzivnost može se zaključiti da njihovo suzbijanje zahteva ozbiljan stručni pristup . Da je to tako Svetska zdravstvena organizacija(WHO) je ozbiljno I studiozno obradila ovaj problem uz sva uvažavanja sposobnosti koje imaju muve. Prvo treba preduzeti sve u cilju prekida razvoja muva pre prelaska na hemijske mere suzbijanja. Sve ove mere se svode na čišćenje I sređivanje otpadaka I materija koje predstavljaju  dobro stanište za razvoj muva. Ukoliko se ne preduzimaju osnovne higijensko-sanitarne mere, tada ni hemijske mere suzbijanja muva neće biti efikasne . Dakle samo kombinovanim postupcima mogu se očekivati dobri efekti.
Situacija u pogledu brojnosti muva je najdrastičnija na farmama, mesarama, fabrikama kože, gde postoje idealni uslovi za razvoj i održavanje muva, a higijensko- sanitarne mere su ograničenog karaktera.
Pre izvođenja bilo kog tretmana izvršilac posla I vlasnik objekta treba da obave monitoring stanje u pogledu higijensko tehničkih uslova, brojnosti muva I da zajedno odluče o pristupu suzbijanja muva .
Hemijsko suzbijanje muva
Suzbijanje larvi muva
Upotreba larvicida u suzbijanju muva je primarna na farmama. U primeni larvicida na farmama postavlja se problem vremenske izmene đubrišta. Upotrba larvicida mora da ostvari penetraciju I distribuciju da bi se ostvario pravi efekat. Larvicidi koji se koriste za ovu svrhu su formulisani u obliku emulzije, suspenzije I rastvora. Ređe se koriste insekticidi u formi granule. Da bi se ostvario larvicidni efekat, aplicirani preparat bi morao da prodre kroz đubre u dubinu do 15cm. Larvicidi pored larvi muva u đubrištu mogu da unište sve korisne organizme , kao što su gliste I predatori koji se hrane larvama muva. Larvicidi imaju dva puta delovanja:

  • Uništavaju larvu kontaktno ili preko digestivnog trakta.
  • Drugi preko jaja deluju na razvoj larvi I lutki supresivno, ili ne dozvoljava presvlačenje.

Za larvicide najčešće se koriste insekticidi iz organofosforne grupe. Za ovu svrhu mogu se koristiti  male doze Diazinona 0,3 g/m2. Ovaj preparat daje izuzetno dobre efekte na duži vremenski period. Ukoliko dođe do pojave rezistencije , onda se koriste larvicidi koji deluju preko jaja na razvoj larvi I lutke.
Za ovu svrhu mogu biti iskorišćeni regulatori rasta insekata Difluobenzuron(DIMILIN) I Ciromazin(NEPOREX). Oni ostvaruju dobre rezultate u suzbijanju larvi muva , kada se primene u dozi 0,5-1,0 g a.s/m2. Primenom ovih preparata u suzbijanju larvi muva ostvaruje se efekat zaštite 2-5 nedelja.
Kod primene izabranog larvicida , moguće greške su da preparat usled kompaktnosti supstrata I dubljeg smeštaja larvi ne ostvari kontakt sa njima. Pored ove greške prilikom suzbijanja larvi muva prave se i stručne velike greške, ako se tretiraju odrasle muve istim sredstvom kao I mesta gde su prisutne larve , koje su u većini slučajeva manje osetljive. Ovim postupkom se prozvode generacije odraslih muva koje su manje osetljive na dejstvo insekticida, što uslovljava povećanje koncentracije primenjivanog insekticida I veći broj tretmana. Početno efikasan I dobar preparat vremenom zbog rezistentnosti se isključuje iz upotrebe. U novije vreme koriste se insekticidi na bazi Bacillusthuringiensis, biološki  I ekološki preparat, koji ciljano deluje na uništavanje larvi muva I čuvanju korisnih organizama I predatora koji se hrane larvama muva. Sa ovakvim pristupom suzbijanja larvi muva stvaramo jedno bogatstvo bez hemijskih insekticida , koji može da nađe svoje tržište kod proizvođača organske hrane uz mogućnost dobre finansijske zarade.

Suzbijanje odraslih muva
Rezidualni tretmani pri suzbijanju odraslih muva se izvode insekticidima u obliku emulzije  I suspenzije  I sa njima se ostvaruje efekat na duži period. Period toksičnog delovanja na muve je od nekoliko nedelja do 2 meseca, tako što se insekticidima dodaje I šećer u količini od 1-2,5gr po m2, ovim postupkom povećava se efekat formulacije I njena stabilnost na podlogama . Ovaj postupak je neprihvatljiv u prostorijama sa velikom vlažnošću. Sa ovakvim tretmanom neophodno je pokriti oko 30 % od ukupne površine kako bi se ostvario dobar rezultat. Ako se radi o farmama onda treba prskati niske stubove , delove prozora, ograde. Bitno je da životinje ne dođu u kontakt sa tretiranim površinama. Doza aktivne supstance preparata zavisno od porekla supstance I mogu se kretati između 0,025 do 0,2 g/m2. Pored navedenog tretmana mogu se koristiti I sledeće formulacije suvi mamci 1-2 % aktivne supstance sa dozom primene 60g-100g/m2, zatim tečni mamci 0,1-0,2 % aktivne supstance I dozom primene 4l na 100m2, vrpce I trake 10-25 % aktivna supstance, doza primene 1m/m2 poda I na kraju viskozni mamci 2-6 % aktivne supstance putem premaza. Napred navedene formulacije su intelektualna svojina preduzeća Eko-Stanprom.