Naši proizvodi su
potpuno ekološki i ispitani
na institutu Siniša Stanković

sa najvišom ocenom
o kvalitetu.Potpuno jednostavni za primenu.

Pročitaj višeNaši proizvodi su potpuno ekološki i po HACCP standardima

TABLETA (Bacilus) ZA UNIŠTAVANJE LARVI KOMARACANAČIN KORIŠĆENJA BIOCIDNOG PROIZVODA :

PREDVIDJENA OBLAST PRIMENE BIOCIDNOG PROIZVODA:
Biocidni insekticid larvicid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje larvi komaraca u stajaćim čistijim vodama, bare, kanali, jezera, izlivi potoka I reka, sva plovna područija, burad, stare automobilske gume, bazeni, fontane, septičke jame.
KORISNIK BIOCIDNOG PROIZVODA :
INDUSTRIJA           PROFESIONALNI KORISNIK                   OPŠTA NAMENA
NAČIN PRIMENE BIOCIDNOG PROIZVODA,
UKLJUČUJUĆI OPIS OPREME KOJA SE KORISTI:

Na mestu primene tablete se stavljaju direktno na površinu vode , naročito gde se larve zadržavaju. Biocidni proizvod se primenjuje jedino ručno ,a služi za ličnu zaštitu stanovništva od komaraca. Prilikom primene tablete koristi se zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odelo, naočare I čizme.
NAČIN DELOVANJA BIOCIDNOG PROIZVODA:
Aktivna supstanca biocidnog proizvoda BTI-tablete sadrži spore I delta toksine u obliku kristala .
Nakon unošenja spora I endotoksina  u digestivni trakt larvi komaraca dolazi do delovanja enzima koji proizvode endotoksin u toksin, koji izaziva paralizu zida creva.
Potpuna paraliza creva I prestanak ishrane larvi nastaje nakon 4-24h.
PLANIRANA KOLIČINA (u tonama)
biocidnog proizvoda koji će se staviti u promet na godišnjem nivou:
1.500.000 komada
DOZA BIOCIDNOG PROIZVODA KOJA SE PREPORUČUJE ZA PRIMENU:
Količina ili koncentra cija primene biocidnog proizvoda: Za suzbijanje larvi komaraca u zavisnosti od brojnosti se koristi:
-1 tableta/m2 vodenog ogledala (200 1/H2O) mala brojnost
-2 tablete/m2 vodenog ogledala (200 1/H2O) srednja brojnost
-3 tablete /m2 vodenog ogledala (200 1/H2O) velika brojnost
BROJ I INTERVAL (VREMENSKI RASPORED) PRIMENE BIOCIDNOG PROIZVODA:
Broj tretiranja I dinamika primene:
BTI tablete se mogu primenjivati više puta u toku jedne godine u zavisnosti od infestacije larvi komaraca. Ovaj biocidni proizvod se primenjuje sa pojavom larvi komaraca, svakih 10 dana. Maksimalan broj tretiranja u toku godine nije ograničen.
PERIOD ZABRANE PRISTUPA PROSTORU,ODNOSNO POVRŠINI TRETIRANOJ BIOCIDNIM PROIZVODOM:
Ukoliko se upotrebljava u skladu sa uputstvom za upotrebu , nema potrebe da se zabrani pristup tretiranoj površini.
ORGANIZAM NA KOJI SE DELUJE BIOCIDNIM PROIZVODOM (ciljniorganizam)
BTI tablete se upotrebljavaju za suzbijanje larvi komaraca:
Aedes (Diptera, Culicidae)
PROIZVODI,ORGANIZMI I PREDMETI KOJE TREBA ZAŠTITITI OD DELOVANJA BIOCIDNOG PROIZVODA
Nema potrebe
EFIKASNOST BIOCIDNOG PROIZVODA NA CILJNE ORGANIZME:
(Broj priloga:1-Biološka efikasnost biocidnog proizvoda I izjava proizvodjača)